Algemene Voorwaarden

SPELREGELS

Voor de leesbaarheid heb ik gemaakt van de ‘ik-vorm’. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat, bedoel ik mijn bedrijf Remari (gevestigd in Bunschoten en geregistreerd onder KvK-nummer 836 466 04). Lees je deze spelregels door zodat je weet wat wij van elkaar mogen verwachten?


Toepasselijkheid

Voor al mijn werkzaamheden en diensten die ik in opdracht voor jou verricht en bij de producten die ik verkoop aan jou (onze overeenkomst) gelden mijn spelregels. Mocht jij eigen voorwaarden, spelregels of bedingen hanteren, dan sluiten wij die uit. 


Mijn offerte is vrijblijvend, maar heeft een geldigheid van 14 dagen tenzij anders vermeld op de offerte. Het kan namelijk voorkomen dat een offerte minder lang geldig is, omdat de situatie daarom vraagt. Als jij mijn offerte hebt geaccepteerd op welke manier dan ook, zijn wij een overeenkomst aangegaan. Als jij een consument bent, dan is deze bepaling over de offerte niet op jou van toepassing. 


Als wij een overeenkomst zijn aangegaan betekent dit dat jij de toepasselijkheid van deze spelregels aanvaard. Ben jij het oneens met een bepaling en wijken wij op bepaalde punten af, dan zijn afwijkingen slechts geldig bij schriftelijke bevestiging door mij. Bij afwijking op één of meerdere bepalingen blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Ook geldt dat als één of meer bepalingen gedurende een periode niet stipt door mij zijn toegepast, jij hieraan (nu of in de toekomst) geen rechten kunt ontlenen: ik houd altijd recht op strikte naleving. 


Wees je bewust van mijn intellectuele eigendom

Alle door mij ontwikkelde of ter beschikking gestelde documenten bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot mijn blogs en beelden uit mijn beeldbank zijn beschermd door mijn auteursrecht en eventuele andere rechten van intellectuele eigendom. Je mag mijn werk alleen gebruiken na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van mij, voor het overeengekomen doel met vermelding van mijn naam. Je mag mijn werk ook niet doorverkopen. Misbruik je mijn intellectueel eigendomsrecht, dan behoud ik mij het recht voor om bij overtreding een direct opeisbare boete op te leggen van € 1000,00 en € 250,00 voor elke dag dat de overtreding voortduurt. 


Prijzen, facturering & betaling

Ik ben graag transparant en ik hanteer tarieven die op voorhand bij jou bekend zijn. Ik mag mijn tarieven op ieder moment wijzigen, maar afspraken die gemaakt zijn ten tijde van het oude tarief zullen daartoe het recht behouden. Mijn prijzen zijn in EURO. De prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld. 


Als er een kennelijke vergissing, fout of verschrijving op bijvoorbeeld mijn website, blog, social media, offerte of factuur staat, ben ik niet aan deze fout gebonden. En mocht je een fout zien, dan ben je verplicht dit aan mij te melden. 


Voor zover niet anders is bepaald dienen de door jou verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn. Als je niet op tijd aan jouw betalingsverplichting(en) voldoet, ben je in verzuim als je door mij bent gewezen op de te late betaling. Je krijgt van mij een termijn van 14 dagen om alsnog aan je betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn ben je over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en mag ik de door mij gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen. Deze kosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. 


Werk jij niet mee aan de uitvoering van de opdracht? Dan ben je alsnog verplicht de afgesproken prijs aan mij te betalen. En als jouw betaling uitblijft, mag ik mijn werkzaamheden voor jou opschorten. 


Levering en herroepingsrecht bij een bestelling in mijn webshop

Ik neem de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat jij aan mij kenbaar hebt gemaakt. Ik zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. 

Als de bezorging vertraging ondervindt of als een bestelling niet dan of gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan uiterlijk 30 dagen na de geplaatste bestelling bericht. Je hebt dan het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding zal ik het betaalde bedrag onverwijld terugbetalen.


Zodra het gekochte door jou in ontvangst is genomen, gaat het risico over van mij naar jou. Jij bent verplicht de zaken af te nemen op het moment dat ze bij jou worden bezorgd, althans op het moment waarop deze zaken jou volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Als de zaken worden bezorgd heb ik het recht bezorgkosten te rekenen.  Het eigendom gaat ook pas over (ook al zijn de goederen al aan jou geleverd) totdat de volledige koopprijs is voldaan. Blijft betaling uit, dan kan ik de goederen bij jou terug halen of je bent mij minimaal de aankoopprijs verschuldigd en eventuele overige kosten.

Heb ik (aanvullende) gegevens van jou nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, dan start de levertijd nadat jij mij die gegevens gaf. Een door mij opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet jij mij schriftelijk in gebreke stellen. Ik heb het recht de zaken in gedeelten te leveren, tenzij wij dit anders en schriftelijk afspraken of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Ik heb bij levering in delen het recht om deze delen apart te factureren. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is tot slot uitgesloten.


Als jij een consument bent, dan geldt nog dat als jij een van mijn producten besteld in de webshop, jij het recht hebt om zonder vermelding van redenen jouw bestelling te herroepen. Om jouw herroepingsrecht uit te oefenen, verstuur je binnen 14 dagen na ontvangst van het product, het herroepingsformulier of iedere andere ondubbelzinnige verklaring waarin jij jouw wil om de bestelling te herroepen te kennen geeft om de bestelling te herroepen naar contact@remari.nl.


Met het oog op de naleving van de herroepingstermijn hoef je alleen vóór het einde van de herroepingstermijn de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden. Gebruik het herroepingsformulier, te vinden op de website en bij je bestelling. Jij verzend het product zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de kennisgeving van jouw wil om de bestelling te herroepen, naar Remari, Voorste Kamp 63, 3751 JT Bunschoten. Ik vraag jou om het (de) product(en) intact en in de originele verpakking terug te sturen. 


Bij herroeping betaal ik alle door jou gestorte bedragen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn als je een andere leveringswijze hebt gekozen dan de minst dure standaard leveringswijze die ik heb voorgesteld). De terugbetaling gebeurt onverwijld en in ieder geval uiterlijk 14 dagen nadat ik in kennis ben gesteld van de beslissing om de bestelling te herroepen. 


Ik betaal jou terug met het betaalmiddel dat jij hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij ik uitdrukkelijk anders met jou afsprak. Aan deze terugbetaling zijn geen kosten verbonden voor jou. Ik kan terugbetaling uitstellen tot ik de producten heb ontvangen of tot jij hebt bewezen dat jij de producten hebt verzonden. Ik kan jou aansprakelijk stellen voor een eventuele waardevermindering van het product ten gevolge van handelingen die verder gaan dan nodig is om de aard, de kenmerken of het goede gebruik van het product vast te stellen. Wij spreken uitdrukkelijk af dat het wijzigen van het product of het gebruik ervan beschouwd wordt als een waardevermindering. Je bent alleen niet aansprakelijk voor waardevermindering als ik jou niet voor of bij het sluiten van de Overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht heb verstrekt.


Let wel op dat de verzendkosten van de retour voor jouw eigen rekening zijn.  


Garantie 

Ik sta ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

Een door mijn toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nooit jouw wettelijke rechten en vorderingen die je op grond van de Overeenkomst tegenover mij kan doen gelden als ik ben tekortgeschoten in de nakoming van mijn deel van de Overeenkomst.

Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van mij, mijn toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan jou bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval van tekortschieten in de nakoming van het deel van de Overeenkomst.

Verder geldt dat de door mij verkochte producten zijn getest. Zij voldoen allemaal aan de Europese wetgeving. Maar, iedere huid is anders. Dat betekent dat ik nooit helemaal kan uitsluiten dat jij bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, huiduitslag of een huidirritatie van het product krijgt. Lees goed de instructie, waarschuwingstekst en ingrediëntenlijst op de verpakking en/of bijsluiter en laat jezelf (zo) goed (mogelijk) informeren (over de ingrediënten). Ik kan voor een dergelijke reactie in elk geval niet aansprakelijk en ik kan ook nimmer een garantie geven, omdat elke huid anders is.


Wat kun jij doen bij klachten & aansprakelijkheidskwesties? 

Als jij ontevreden bent dan kun je mij een mail sturen via contact@remari.nl Omschrijf jouw klacht zo duidelijk mogelijk, zodat ik dit direct kan aanpakken. Je klacht moet daarom ook wel binnen een redelijke termijn worden gedaan. Een klacht die later komt dan 30 dagen na het voorval waar de klacht op ziet, vind ik niet meer redelijk. Verder geldt nog dat als jij een klacht indient, dit niet betekent dat jij jouw betaling mag uitstellen. 


Als er volgens jou iets verkeerd zou zijn gegaan is dit natuurlijk heel vervelend. Samen zullen we proberen naar een oplossing te zoeken. Toch is mijn aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van een onrechtmatige daad, een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins uitgesloten, tenzij anders bepaald. 


Tenzij nakoming blijvend onmogelijk is, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen voordat enige aansprakelijkheid wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan ontstaan. Je moet mij ook nog een redelijke termijn gunnen om de tekortkoming te herstellen. 


De verdere beperkingen met betrekking tot mijn aansprakelijkheid zoals in dit document opgenomen vervallen als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan mijn kant. Dat betekent, dat ik alleen aansprakelijk ben voor eventuele directe schade als er sprake is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid. Ik ben nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals bijvoorbeeld reputatieschade, gederfde winst, gevolgschade, gemiste besparingen etc.. 


Schade ontstaan door (ingeschakelde) derden komt nooit voor mijn rekening. Als ik al aansprakelijk zou zijn, ben ik beperkt aansprakelijk tot het bedrag ten hoogste van de laatst betaalde factuur, met een maximum van € 550,00. Let wel op dat artikel 6:76 BW hierbij uitdrukkelijk is uitgesloten, wat betekent dat je de schade genoemd in dat artikel dus zelf moet dragen. Tot slot geldt dat iedere vordering richting mij verjaart binnen 12 maanden nadat onze overeenkomst is gestopt.


Wat te doen bij overmacht?

Ik ben niet aansprakelijk voor niet, niet gehele of niet tijdige nakoming van haar verplichtingen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: “de omstandigheden die (gedeeltelijke) nakoming van deze overeenkomst verhinderen en niet aan Remari zijn toe te rekenen”. Voor zolang de overmacht duurt mag ik mijn verplichtingen richting jou opschorten. Maar als de overmacht periode langer duurt dan 60 dagen, mogen wij allebei de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Wij zijn dan niet verplicht om eventuele schade als gevolg van overmacht aan elkaar te vergoeden. Ook niet als wij een bepaald voordeel genieten. Als ik op het moment waarop de overmacht begon, gedeeltelijk mijn verplichtingen al ben nagekomen of die nog wel zou kunnen nakomen, heb ik het recht om eventueel dat gedeelte te factureren. Jij bent dan gehouden dat gedeelte te voldoen alsof het een apart afgesloten overeenkomst zou zijn. 

Hoe verwerk ik jouw persoonsgegevens?

Ik verwerk (persoons)gegevens alleen in het kader van onze opdracht. In principe verwerk ik (persoons)gegevens niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van de verstrekte opdracht, tenzij ik op grond van de toepasselijke wet- en/of regelgeving verplicht ben anders te handelen. Hoe ik met (persoons)gegevens om ga kun je lezen in het privacybeleid. 

Bij zakelijke klanten mag ik (bedrijfs)naam en logo gebruiken voor marketingdoeleinden. Als je hier bezwaar tegen hebt laat je mij dit uiterlijk 7 dagen na afloop van onze overeenkomst weten.

Wat te doen bij een conflict?

Als wij in conflict komen, dan vind ik dat heel vervelend en ik zoek graag eerst samen met jou naar een oplossing. Alleen als dit niet lukt gaan we naar de rechter. De rechter in Amersfoort van de Rechtbank Utrecht is bevoegd om kennis te nemen van ons geschil, die zal toetsen volgens het Nederlandse recht dat op onze overeenkomst van toepassing is. 


Versie 1.1 - Deze versie is voor het laatst gewijzigd op 31januari 2022


Modelformulier voor herroeping


(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de Overeenkomst wilt herroepen)


  • Aan: naam webshop

T.a.v.: naam eigenaresse webshop

Straat en huisnummer

Postcode - plaats

mailadres


  • Ik laat hierbij weten onze Overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

te willen herroepen


  • Besteld op*/ontvangen op*  [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

  • [Naam Consumenten(en)]

  • [Adres Consument(en)]

  • [Handtekening Consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.